Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mooke Versie: 1.1 Gevestigd te Andel Noord-Brabant. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer: 57228701.

Artikel 1. Definities

1.1. Onder ‘Mooke’ wordt verstaan: De eenmanszaak Mooke ingeschreven bij de kamer van koophandel te Nijmegen onder nummer: 57228701, gevestigd aan de Burg van der Schansstraat 35 te (4281LH) Andel.

1.2. Onder ‘Cliënt’ wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Mooke een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten. Onder overeenkomst(en) wordt verstaan: alle, in relatie met Cliënt, door Mooke gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1.3. Onder minderjarigheid wordt verstaan: personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

1.4. Onder systeem wordt verstaan: het samenhangend netwerk van telecommunicatieinfrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbestanden, toegang kunnen verschaffen tot het Internet of diensten op Internet aanbieden.

1.5. Onder schriftelijk(e) wordt verstaan: de op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie; E-mail wordt daaronder ook verstaan.

1.6. Onder wachtwoord wordt verstaan: de privé-sleutel van Cliënt, benodigd voor de toegang tot het systeem.

1.7. Onder gebruikersnaam wordt verstaan: de identificatiecode van de individuele Cliënt.

1.8. Onder helpdesk wordt verstaan: de ondersteunende serviceverlening c.q. bijstand aan Cliënt, met betrekking tot de door Mooke geboden diensten.

1.9. Onder IP-adres wordt verstaan: het Internet Protocol-nummer; de unieke numerieke identificatieaanduiding, die ter herkenning aan een computer(systeem) toekent.

1.10. Een e-mailbericht of een elektronisch bericht van Mooke zal in het kader van deze algemene voorwaarden in alle overeenkomsten gelijkgesteld worden met een schriftelijke verklaring. Bij een geschil over het wel of niet door Mooke ontvangen of verzonden zijn van berichten, zullen de logfile-gegevens van Mooke dwingend bewijs opleveren. Mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

1.11. Onder dataverkeer wordt verstaan: al het dataverkeer dat door Cliënt wordt verbruikt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Mooke, evenals op de uitvoering daarvan, voor zover zij betrekking hebben op het gebruik van de door Mooke beschikbaar gestelde systemen en kennis.

2.2. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Mooke zijn overeengekomen. De door Cliënt gehanteerde eigen voorwaarden worden door Mooke uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Offertes

3.1. Alle door Mooke gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt. Zij worden op verzoek van Cliënt verstrekt.

3.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Cliënt verstrekte gegevens onjuist waren heeft Mooke het recht de prijzen hierover aan te passen.

3.3. Offertes van Mooke zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

 

Artikel 4. Overeenkomsten

4.1. Uitingen van Mooke met betrekking tot het ter beschikking stellen van haar diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De overeenkomst komt tot stand doordat Cliënt akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Mooke.

4.2. Mooke kan van Cliënt een machtiging of registratiecontract verlangen. Cliënt is verplicht gehoor te geven aan een dergelijk verzoek van Mooke.

4.3. Mooke heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Cliënten te weigeren.

4.4. De overeenkomst is niet overdraagbaar.

4.5. Voor de verkoop, verhuur of overdracht door Cliënt van de overeenkomst en alle producten en diensten waarop zij van toepassing is, heeft Cliënt de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Mooke nodig. Afwezigheid van deze toestemming heeft Mooke het recht de overeenkomst met Cliënt te beëindigen.

4.6 Bij het aangaan van een overeenkomst geeft client te kennen dat zij bekend zijn met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 5. Duur van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst voor de (hosting)diensten, waarvan Mooke reseller is, worden aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

5.2. Alle overeenkomsten voor (web)applicaties of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.

5.3. De overeenkomst voor (hosting)diensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.

5.4. Indien Cliënt enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Mooke het recht alle met betrokken Cliënt gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Mooke op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 6. Zekerheidsstelling en uitvoering

6.1. Mooke is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden of dienstverlening te beginnen of daarmee door te gaan, voldoende zekerheid voor nakomen van de betalingsverplichting van Cliënt te verlangen.

6.2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van Cliënt is gewijzigd, heeft Mooke het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds nagekomen c.q. nog niet gerealiseerde terug te nemen, onverminderd de aan Mooke alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden of verrichte diensten en gemaakte kosten.

6.3. Cliënt is gehouden Mooke van alle informatie en bescheiden te voorzien, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

6.4. Indien Cliënt een rechtspersoon betreft of een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, kan Mooke verzoeken om overlegging van een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Voor een goede en volledige naleving van haar verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst, is Mooke bevoegd om derden in te schakelen. De kosten daarvan zullen aan Cliënt worden doorberekend, conform de verstrekte prijsopgave.

 

Artikel 7. Overschrijding vooraf ingekocht dataverkeer

7.1. Mooke is gerechtigd om bij overschrijding van het vooraf ingekochte dataverkeer het verschil tussen het werkelijk veroorzaakte dataverkeer en het vooraf ingekochte dataverkeer in rekening te brengen aan Cliënt. Bij overschrijding van het vooraf ingekochte dataverkeer worden er extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 4,50 euro per gigabyte, exclusief BTW en exclusief 2,50 euro administratiekosten. Deze afrekening vindt, indien dit aan de orde is, eenmaal per maand plaats.

 

Artikel 8. Gebruik van het systeem

8.1. Mooke verplicht zich de nodige medewerking te verlenen aan netwerk beveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen. Cliënt draagt echter de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.

8.2. Mooke is gerechtigd veranderingen in of aan het systeem aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan Cliënt.

8.3. Mooke mag wijzigingen aanbrengen in de login-procedure en de gebruikerstoegang en gebruikersnaam.

8.4. De kosten die Cliënt tengevolge van dergelijke wijzigingen eventueel maakt, komen voor zijn rekening en kunnen niet verhaald worden op Mooke.

8.5. Het is Cliënt niet toegestaan het systeem te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. Met name, maar niet uitsluitend, wordt daarbij gedoeld op:
– de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
– de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
– de verspreiding van strafbare teksten en beeldmateriaal en geluidsmateriaal; –
computervredebreuk (ook wel bekend als “hacken”) via het Internet of het systeem anderszins;
– vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en/of software van anderen;
– de verspreiding van pornografisch of racistisch materiaal.

8.6. Het is Cliënt niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet hindert of het overige gebruik van het systeem beïnvloedt. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen zonder directe verbinding met het systeem (zogenaamde Daemon Threads), met uitzondering van CGI processen. De informatie die Cliënt voor commerciële doeleinden verspreidt, dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke en dwingende voorschriften van (zelf-)regulerende instanties.

 

Artikel 9. Beperkingen en blokkeringen toegang

9.1. Mooke is gerechtigd de toegang voor Cliënt tot het systeem te beperken en te blokkeren indien Cliënt zijn contractuele en buitencontractuele verplichtingen niet behoorlijk of volledig nakomt.

9.2. Beperkingen en blokkeringen van de toegang kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de betalingsverplichting van Cliënt onverlet. Bij gegrond vermoeden dat zich de in artikel 8 bedoelde gedragingen voordoen, kan Cliënt van het systeem worden afgesloten zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. Vorengenoemde levert voor Mooke een grond op voor blokkering van de toegang tot de betreffende informatie, alsmede voor de onmiddellijke ontbinding van haar overeenkomst met Cliënt.

 

Artikel 10. Helpdesk

10.1. De helpdesk verzorgt ondersteunende service aan Cliënt. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de helpdesk. Aangezien de medewerkers van de helpdesk aangewezen zijn op de informatie en handelwijze van Cliënt, is de helpdesk van Mooke niet aansprakelijk voor de handelingen van Cliënt.

10.2. De medewerkers van de helpdesk zijn bevoegd inzage te hebben in (niet openbare)gegevensbestanden van Cliënt, voor zover die voor de ondersteuning noodzakelijk zijn. Het door Cliënt gedane beroep op de service c.q. bijstand wordt aangemerkt als: – instemming van Cliënt met inzage in diens gegevensbestanden door medewerkers van de helpdesk; – de toezegging van Cliënt, zijn medewerking te zullen verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerkers van de helpdesk.

 

Artikel 11. (Op)levering

11.1. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven.

11.2. Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens Mooke kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. Als tijdstip van (op)levering geldt het moment waarop de goederen en/of diensten op een door Cliënt opgegeven locatie aanwezig of beschikbaar, alsmede operationeel zijn.

11.3. Op het moment van (op)levering gaat het risico van de goederen over op Cliënt. Cliënt is verplicht de geleverde goederen terstond bij (op)levering op eventuele tekortkomingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van Cliënt staan.

11.4. Eventuele tekortkomingen van het geleverde goed en/of dienst, welke bij (op)levering aanwezig zijn, dient Cliënt binnen een periode van zeven werkdagen na levering Mooke schriftelijk kenbaar te maken. Mooke is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranciers), welke zij afzonderlijk kan factureren. [

 

Artikel 12. Overmacht

12.1. Mooke draagt zorg voor de beschikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen, waarbij het zich inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. De gevolgen van uitval of onbereikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen tengevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden, zijn echter voor risico van Cliënt.

12.2. Als niet aan Mooke toerekenbare tekortkomingen worden aangemerkt: storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Mooke liggen. Uitval of onbereikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen tengevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud, alsmede voor de gevolgen van beperkingen en blokkeringen ingevolge het in artikel 9 bepaalde, vallen daar eveneens onder.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Cliënt die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Mooke voortvloeiende schade. Cliënt vrijwaart Mooke tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van Cliënt van het account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van Cliënt van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

13.2. Mooke aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

13.3. De totale aansprakelijkheid van Mooke wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 300 Euro.

13.4. Aansprakelijkheid van Mooke voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.5. Buiten de in artikel 13.3 genoemde gevallen rust op Mooke geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 13.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mooke.

13.6. De aansprakelijkheid van Mooke wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Mooke onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Mooke ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mooke in staat is adequaat te reageren.

13.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Mooke meldt.

13.8. Cliënt vrijwaart Mooke voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Mooke geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

13.9 Mooke is niet aansprakelijk voor content op de websites. Mooke is ook niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder gastblogs en reacties onder blogposts en nieuwsberichten of recensies. Mooke is niet aansprakelijk voor typefouten en u kunt hier ook geen rechten aan ontlenen. Mooke is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van onze website.

 

Artikel 14. Voorbehouden & recht van retentie

14.1. Het eigendom van de door Mooke aan Cliënt verkochte goederen en diensten gaan pas van Mooke op Cliënt over, wanneer Mooke volledige betaling van de overeengekomen koopsom heeft ontvangen. Mooke is gerechtigd om zaken die zij van en voor Cliënt onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle betalingsverplichtingen die Cliënt jegens haar heeft, tenzij Cliënt voor de nakoming van die betalingsverplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 15. Prijzen

15.1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Mooke uitgedrukt in euro’s en exclusief 19% BTW en eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.

15.2. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, is Mooke gerechtigd de door haar gehanteerde bedragen uit te drukken in de algemene Europese rekeneenheid (Euro).

15.3. Mooke is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Mooke zal Cliënt ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij orderbevestiging gemeld moeten worden. Cliënt heeft bij een prijsverhoging het recht de betreffende overeenkomst te ontbinden. Cliënt dient hierbij een opzegtermijn van één maand te hanteren.

 

Artikel 16. Facturen en reclames

16.1. De facturen van Mooke worden berekend aan de hand van een van te voren opgestelde overeenkomst. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige vermelding van de aard en de grond der klacht. Zij worden slechts in behandeling genomen indien zij Mooke binnen 7 werkdagen na factuurdatum of de betreffende prestatie bereiken. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen, tenzij Cliënt een natuurlijk persoon betreft, niet in de uitoefening van beroep of bedrijf.

16.2. Mooke zal Cliënt binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame, schriftelijk op de hoogte brengen van haar bevinding.

 

Artikel 17. Betaling en gevolgen wanbetaling

17.1. Cliënt dient de door Mooke uitgeschreven rekeningen middels overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 8 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Cliënt die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

17.2. Alle door Mooke uit de overeenkomst met Cliënt voortvloeiende kosten komen voor rekening van Cliënt.

17.3. Bij een niet tijdige betaling is Cliënt, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

17.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Cliënt wordt gelegd, Cliënt overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

17.5. In bovenstaande gevallen heeft Mooke voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Mooke vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

 

17.6 Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Mooke na twee weken overschrijding van de factuurtermijn recht om de toegang tot het CMS te beperken/ontzeggen, na 30 dagen zal de website offline gezet worden zonder dat er data wordt gewist.

 

Artikel 18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

18.1. Mooke behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

18.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Mooke of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

18.3. Indien Cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 19. Slotbepalingen

19.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

19.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

19.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

Contact gegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neemt u dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.